• log in
  • create an account

Personal data processing information

 

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

 

 

 

       Zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 

1.      Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest Akademia Wymiaru Sprawiedliwości - AWS, z siedzibą przy ul. Wiśniowej 50, 02-520 Warszawa. Z administratorem można kontaktować się pisemnie na adres jego siedziby lub elektronicznie pod adresem: sekretariat@aws.edu.pl.

 

2.      Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach związanych z ich przetwarzaniem, w następujący sposób:

 

·        e-mail: iod@aws.edu.pl,

 

·        pisemnie na adres siedziby administratora.

 

3.      Dane osobowe przetwarzane będą w celu założenia konta w systemie Internetowa Rejestracja Kandydatów – dalej System IRK, niezbędnego do przeprowadzenia procesu rekrutacji na studia.

 

4.      Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią:

 

1)     art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych;

 

2)     art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykraczającym poza przepisy prawa, o których mowa w ppkt 1).

 

5.      Dane osobowe przetwarzane w procesie rejestracji za pomocą Serwisu IRK zostaną powierzone podmiotowi odpowiedzialnemu za utrzymanie systemu. Procesorem danych osobowych AWS utrzymującym platformę informatyczną do rekrutacji kandydatów jest Uniwersytet Warszawski. Ponadto dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

6.      Dane osobowe kandydatów na studia będą przechowywane w Systemie IRK przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celu, jakim jest przeprowadzenie procesu rekrutacji. Dane osób przyjętych na studia będą przechowywane poza serwisem IRK przez okres związany z przebiegiem studiów, a także po ich zakończeniu przez okres wynikający z obowiązujących przepisów. W sytuacji złożenia oświadczenia o utrzymanie konta do przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody, nie dłużej jednak niż 2 lata od daty utworzenia konta. Konto w Systemie IRK może być w dowolnym czasie usunięte przez kandydata.

 

7.      Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

 

1)     dostępu do treści swoich danych osobowych na zasadach określonych w art. 15 RODO;

 

2)     sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO;

 

3)     żądania usunięcia danych, na zasadach określonych w art. 17  RODO;

 

4)     ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

 

5)     przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO;

 

6)     cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą;

 

7)     wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

8.      Pozyskane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

9.      W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 7 ppkt 1-6 należy skontaktować się z administratorem lub inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

 

10.   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe i niezbędne dla przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwia prawidłowe założenie konta i udział w procesie rekrutacji na studia. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.