• zaloguj się
  • utwórz konto

Penitencjarystyka

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Rekrutacja

Opis

 Studia stacjonarne I stopnia na kierunku Penitencjarystyka dla kandydatów na funkcjonariuszy Służby Więziennej w służbie kandydackiej w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w roku akademickim 2024/2025

Oferta studiów na kierunku Penitencjarystyka w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości jest skierowana do absolwentów szkół średnich zainteresowanych zdobywaniem wiedzy związanej z obszarem bezpieczeństwa społecznego, kontrolą przestępczości, wielowymiarowością profilaktyki, resocjalizacji i readaptacji społecznej osadzonych.

            W trakcie nauki Student poznaje przyczyny niedostosowania społecznego, demoralizacji i zjawisk dewiacyjnych prowadzących do przestępstw, zasady efektywnego wykonywania kary pozbawienia wolności w zakładach penitencjarnych, a także podstawy skutecznych oddziaływań profilaktycznych, resocjalizacyjnych i terapeutycznych, zapobiegających destrukcyjnym wpływom środowiska u osób niedostosowanych społecznie.

Absolwent poprzez zdobytą wiedzę − zarówno praktyczną, jak i teoretyczną, będzie w pełnym zakresie przygotowany do realizacji zadań wynikających z ustawy o Służbie Więziennej. Wszystkim absolwentom studiów stacjonarnych I stopnia (w służbie kandydackiej) dajemy gwarancję zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej na terenie całej Polski.

Studia stacjonarne I stopnia w służbie kandydackiej  kończą się egzaminem licencjackim i możliwością przystąpienia do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych. Absolwenci otrzymują dyplom – tytuł licencjata oraz akt nadania stopnia młodszego chorążego Służby Więziennej.

Na studia może zostać przyjęta osoba, która pozytywnie przejdzie proces rekrutacji, a także:

  • posiada obywatelstwo polskie;
  • posiada uregulowany stosunek do służby wojskowej;
  • korzysta z pełni praw publicznych;
  • daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań oraz rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
  • nie była karana sądownie;
  • ma zdany egzamin maturalny;
  • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby;
  • złoży podanie o przyjęcie do służby kandydackiej;
  • złożyć zobowiązanie do pełnienia służby po ukończeniu nauki przez okres 5 lat od dnia mianowania funkcjonariuszem w służbie stałej.

Kandydata powinna cechować chęć pomocy innym, empatia, odpowiedzialność za swoje działania, rozwaga, opanowanie i cierpliwość. Ponadto każdy kandydat na studia na kierunku Penitencjarystyka powinien być osobą godną zaufania, wykazywać cechy szlachetności i uczciwości oraz reprezentować wszystkie fundamentalne wartości.

W czasie trwania studiów (w służbie kandydackiej) studenci są skoszarowani, a Uczelnia zapewnia bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie. Studenci otrzymują również uposażenie, którego wysokość uzależniona jest od posiadanego stopnia SW.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i trybu przyjęć na studia znajdują się na stronie Uczelni.

 

Tury rekrutacji

Filtry

Lp. Oferta Tura 1
1 Penitencjarystyka od: 01.02.2024 00:00
do: 31.05.2024 23:59
strony
Strony: 1
długość strony
Długość strony: 10, 25, 50, 100, 200