• zaloguj się
  • utwórz konto

Dane prezentowane na tej stronie mają charakter ogólny. Wybierz rekrutację, aby zobaczyć informacje z nią związane.

wybierz rekrutację

Rekrutacja 2023/2024

| Dawid Bogucki

 

Witamy na stronie internetowej rejestracji kandydatów.

 

 W dniu 1 lutego rozpocznie się rekrutacja na I rok studiów stacjonarnych na kierunku Penitencjarystyka dla kandydatów na funkcjonariuszy w służbie kandydackiej Służby Więziennej.

 

 

        Oferta studiów na kierunku Penitencjarystyka w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości jest skierowana do absolwentów szkół średnich zainteresowanych zdobywaniem wiedzy związanej z obszarem bezpieczeństwa społecznego, kontrolą przestępczości, wielowymiarowością profilaktyki, resocjalizacji i readaptacji społecznej osadzonych.

        W trakcie nauki Student poznaje przyczyny niedostosowania społecznego, demoralizacji i zjawisk dewiacyjnych prowadzących do przestępstw, zasady efektywnego wykonywania kary pozbawienia wolności w jednostkach penitencjarnych, a także podstawy skutecznych oddziaływań profilaktycznych, resocjalizacyjnych i terapeutycznych, zapobiegających destrukcyjnym wpływom środowiska u osób niedostosowanych społecznie.

        Absolwent poprzez zdobytą wiedzę − zarówno praktyczną, jak i teoretyczną, będzie w pełnym zakresie przygotowany do realizacji zadań wynikających z ustawy o Służbie Więziennej. Wszystkim absolwentom studiów stacjonarnych I stopnia(w służbie kandydackiej) dajemy gwarancję zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej na terenie całej Polski.

        Studia stacjonarne I stopnia w służbie kandydackiej kończą się egzaminem licencjackim i możliwością przystąpienia do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych. Absolwenci otrzymują dyplom – tytuł licencjata oraz akt nadania stopnia młodszego chorążego Służby Więziennej.

        Na studia może zostać przyjęta osoba, która pozytywnie przejdzie proces rekrutacji, a także:

 

  • posiada obywatelstwo polskie;
  • posiada uregulowany stosunek do służby wojskowej;
  • korzysta z pełni praw publicznych;
  • daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań oraz rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
  • nie była karana sądownie;
  • ma zdany egzamin maturalny;
  • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby;
  • złoży podanie o przyjęcie do służby kandydackiej;
  • złożyć zobowiązanie do pełnienia służby po ukończeniu nauki przez okres 5 lat od dnia mianowania funkcjonariuszem w służbie stałej.

        Kandydata powinna cechować chęć pomocy innym, empatia, odpowiedzialność za swoje działania, rozwaga, opanowanie i cierpliwość. Ponadto każdy kandydat na studia na kierunku Penitencjarystyka powinien być osobą godną zaufania, wykazywać cechy szlachetności i uczciwości oraz reprezentować wszystkie fundamentalne wartości.

        W czasie trwania studiów (w służbie kandydackiej) studenci są skoszarowani, a Uczelnia zapewnia bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie. Studenci otrzymują również uposażenie, którego wysokość uzależniona jest od posiadanego stopnia SW.

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji na rok akademickim 2023/2024
na stronie internetowej Uczelni.

 

 

 

www.swws.edu.pl